ਸੀਏਟਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ – ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ! - ਡਰਾਇਵਰ ਯੂਨੀਅਨ

ਸੀਏਟਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ – ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ!

drivers_fb.jpg

ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਮੀਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।  ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ – ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ – ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਏਥੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।

ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਂ

 • ਅਕਰੂਅਲ: ਡਰਾਇਵਰ ਹਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦਰ: ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਯੋਗਤਾ: ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਵਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਟਰਿੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ
 • ਵਰਤੋਂ: ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ।
 • ਤਸਦੀਕ: ਉਬਰ/ਲਿਫਟ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ, ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।
 • ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ: ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਪਲਾਈ: ਡਰਾਇਵਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। Uber ਐਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ [Help > ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ > Seattle Paid Sick and Safe Time] 'ਤੇ ਜਾਓ। ਲਿਫਟ ਐਪ ਵਿੱਚ, [Seattle Paid Sick and Safe Time > ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸਾਂ > ਮਦਦ] 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹ

 • ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ। ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $1.38 ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਅਤੇ $0.59 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $5.17। ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ $5.17 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੀਏਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਏਟਲ ਵਾਲੇ ਭਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਏਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਦੱਖਣਪੂਰਬ (I-5 ਅਤੇ ਬੋਇੰਗ ਐਕਸੈੱਸ ਰੋਡ), ਸਾਊਥਵੈਸਟ (I-509 ਅਤੇ S ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਸਟਰੀਟ), ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ (I-5 ਅਤੇ NE 145ਵਾਂ ਸਥਾਨ) ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਏਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ । ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਨੂੰ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਮਿੰਟ ਤਨਖਾਹ, ਕੁੱਲ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇਖੋ।

ਅੱਪਡੇਟ ਲਵੋ