ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ - ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ

ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ \'ਤੇ ਜਾਓ।

 

ਬਦਲੋ- Member_new.jpg

 

ਆਪਣੇ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ2.jpg

 

 

ਲਾਗੂ-ਤੁਹਾਡੇ-ਅਧਿਕਾਰ2.jpg

ਅੱਪਡੇਟ ਲਵੋ