ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ - ਨਵੀਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ – ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ - ਨਵੀਆਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

unfare_fb.jpg

ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਨਵੀਆਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਯੋਗ ਹਨ?
ਡਰਾਈਵਰ ੧ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਐਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ?
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਣਉਚਿਤ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਅਣਉਚਿਤ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਓਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ TNC ਵਾਜਬ ਨੋਟਿਸ, ਵਾਜਬ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜਾਂਚ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਟੀ ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ?
ਹਾਂ! 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੋਲ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਉਚਿਤ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ!

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਗਵਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ!

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇਖੋ।

ਅੱਪਡੇਟ ਲਵੋ