ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ - ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ

ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ

Driver_Union_Form.jpg

ਸੀਏਟਲ ਦੇ ਰਾਈਡਹੇਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਿਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। 

ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ (Drivers Union) ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਚਲਦੀ-ਫਿਰਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

 

ਰਕਮ

$35.00

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ Apple Pay ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, "NationBuilder" ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ! ਹੇਠਾਂ ਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਿਸਪੈਚ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਯੋਗਦਾਨ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
$35.00
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅੱਪਡੇਟ ਲਵੋ