Drivers Union - ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ - Drivers Union

Drivers Union - ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਮੈਂ, ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰੀ, ਏਥੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ Drivers Union. ਜੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਸਿਕ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਸਿਕ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਉਮਰ, ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਓ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ/ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਏਥੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ Drivers Union ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਚੈਕਿੰਗ/ਬੱਚਤਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਵਰਤੀ ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣਾ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਸਿਕ ਬਿਲਿੰਗ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਿਕ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈਚਲਿਤ ਨਿਕਾਸੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ Drivers Union ਅਤੇ Teamsters Local 117 ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ, ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਖਤਿਆਰਕਰਨ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ Drivers Union ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੈ।

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇਖੋ।

ਅੱਪਡੇਟ ਲਵੋ