ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ - 2076 ਦੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ - ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ

ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ: ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

DriverFAQ.jpg

ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਲਾਭਾਂ, ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਗਵਾਨੀ ਕੀਤੀ।  

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸਤਾਰ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। 

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (HB 2076) ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਉਬੇਰ ਜਾਂ ਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਤਾਂ HB 2076 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਂਗੇ।

ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਸੀਏਟਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੇਟ ਵਧਕੇ 64¢/ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $5.62 ਦੇ ਨਾਲ $1.50/ਮੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਾਂ ਵਧਕੇ 37¢/ਮਿੰਟ ਅਤੇ $1.27/ਮੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $3.26 ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਉਭਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ:

  • ਕਿੰਗ, ਸਨੋਹੋਮਿਸ਼ ਅਤੇ ਵ੍ਹੱਟਕਾਮ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 97% ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਅਤੇ 14% ਮੀਲ ਵਧੇਗਾ
  • ਸਪੋਕੇਨ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 147% ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਅਤੇ 29% ਮੀਲ ਵਧੇਗੀ
  • ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 54% ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਅਤੇ 80% ਮੀਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
  • ਟੈਕੋਮਾ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 279% ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਅਤੇ 53% ਮੀਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 

31 ਦਸੰਬਰ, 2022

ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? 

ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੇਗਾ। Drivers Union ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।  

ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਡਰਾਇਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਲੋੜਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।  

ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ Seattle ਦੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਂ। ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜਿੱਤੇ। ਪਰ, ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। HB 2076 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਅਗਲੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਭ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ।

ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ?

ਹਾਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।  HB 2076 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ? ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ। ਕਨੂੰਨ ਸੀਏਟਲ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿੱਚ-ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤਨਖਾਹ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਏਟਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ – ਸਥਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਕੋਮਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਧੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਓਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਲਾਭ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

  • ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ 22 'ਤੇ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਬੇਰ ਨੇ LAX 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ $0.32/ਮੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  
  • ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਵਿੱਚ, ਲਿਫਟ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ $0.26/ਮੀਲ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। 
  • ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਉਬੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਪਤ ਭੁਗਤਾਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਮਿੰਟ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀਆਂ?

ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  

ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਹਾਂ! ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ

ਅੱਪਡੇਟ ਲਵੋ