ਸਰਵੇਖਣ: ਸਵੇਤਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਛੁੱਟੀ - Drivers Union

ਸਰਵੇਖਣ: ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਛੁੱਟੀ

Drivers Union ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਪੇਡ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ?

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋ ਕਿ ਵੇਤਨਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Survey_driver_image.jpg

 

1 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇਖੋ।
  • Vince Kueter
    ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ 2023-01-24 17:11:53 -0800

ਅੱਪਡੇਟ ਲਵੋ