ਅਗਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ - Drivers Union

ਡਰਾਈਵਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

 

Drivers Union ਨੇ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੇਂ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

1 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇਖੋ।
  • Vince Kueter
    ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ 2023-07-21 13:36:10 -0700

ਅੱਪਡੇਟ ਲਵੋ